หลักการง่ายๆในการตั้งชื่อโดเมน

  • ชื่อต้องสั้น เนื่องจากการจดจำเว็บไซต์จดจำได้ง่าย ไม่สับสน ง่ายต่อการค้นหา

 

  • จำง่าย พูดง่ายและสะกดง่าย ในบางครั้งการเข้าเว็บไซต์ก็มาจากการบอกหรือการรับฟัง

 

  • ในกรณีที่ชื่อเว็บไซต์ยาวต้องเป็นประโยคที่จดจำง่าย ความหมายตรงตัว

 

  • ถ้ามีบริษัทชื่อสินค้าหรือบริการ ก็ใช้ชื่อของสินค้าหรือบริการตั้งเป็นชื่อเว็บไซต์ เนื่องจากสินค้าและบริการของคุณเป็นที่รู้จักแล้ว

 

  • ชื่อเว็บไซต์แสดงลักษณะของบริการภายในเว็บไซต์ ในกรณีนี้จะทำให้ชื่อเว็บไซต์ง่ายต่อการค้นหาและจดจำได้ส่วนหนึ่ง

 

  • ในกรณีที่ใช้ชื่อที่ไม่มีความหมายตั้งชื่อเว็บไซต์ แต่ขอให้จำง่ายเป็นการดี