ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีธุรกิจ

1. เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการแบบเรียลไทม์   

การทำบัญชีจะทำให้กิจการของคุณทราบถึงผลของการดำเนินงาน, ฐานะทางการเงินของธุรกิจ, และความมั่นคงของธุรกิจของคุณว่าในปัจจุบันเป็นอย่างไร ซึ่งการจัดทำบัญชีนั้นจะมีการบันทึกรายการบัญชีต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจการเช่น การลงทุน รายรับ และ รายจ่าย ที่เป็นของกิจการโดยไม่นำส่วนที่เป็นของส่วนตัว(ส่วนของเจ้าของ) เข้ามาเกี่ยวข้อง

2. เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผน และตัดสินใจในการทำธุรกิจ     

เพียงแค่ทำการประเมินผลจากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของรายงานวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. เพื่อให้กิจการสามารถเพิ่มกำไร วางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ดี

เมื่อมีการทำบัญชีที่ถูกต้อง กิจการของคุณจะทราบถึงจำนวนต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการ ซึ่งจะสามารถนำไปคำนวณต้นทุนของสินค้า และบริการของกิจการได้อย่างถูกต้อง

4. เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการจัดหาแหล่งเงินทุน

การทำบัญชีเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คุณทราบถึงรายงานทางการเงิน ซึ่งสามารถนำมาเป็นสื่อกลางในการจัดหาเงินทุน หรือการติดต่อในการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ และสถาบันทางการเงินที่คุณต้องการ

5. เพื่อให้กิจการมีระบบในการควบคุมภายในที่ดี และเห็นถึงสัญญาณเตือนภัยของกิจการ     

การบันทึกบัญชีที่ดีจะต้องมีการเก็บหลักฐานที่สามารถนำไปยืนยันถึงที่มาที่ไปได้ แน่นอนว่าการทำการทุจริตนั้นก็เกิดได้ยากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีก็ยังสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น หรือหาจุดอ่อน และจุดรั่วไหลได้ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการ ได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

6. เพื่อให้การวางแผนภาษีที่ถูกต้อง ประหยัด     

การจัดทำบัญชีที่ถูกต้องจะทำให้คุณทราบถึงผลกำไรขาดทุนที่แน่ชัดภายในกิจการ จึงทำให้คุณสามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างเหมาะสมประหยัด และทำให้การเสียภาษีสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย